Palvelumuotoilun keinoin kokonaisvaltaista kehittämistä

Autamme teitä luomaan vaikuttavia palveluita käyttäjätietojen pohjalta.

Ihmislähtöisiä palvelupolkuja

Käyttäjälähtöisyys on olennainen tekijä, kun kehitämme menestyksekkäitä palveluita organisaatioille toimialasta riippumatta. Se tarkoittaa, että suunnittelemme ja toteutamme palvelut pitäen ensisijaisesti mielessä loppukäyttäjät. Palvelumuotoilu on tämän käyttäjälähtöisen lähestymistavan avaintyökalu, joka korostaa tarpeiden ja odotusten ymmärtämistä syvällisesti ja aidosti.

Palvelumuotoilu ei rajoitu pelkästään käyttäjäkokemuksen parantamiseen, vaikka se onkin yksi keskeisistä tavoitteista. Palvelumuotoilu tarjoaa meille mahdollisuuden tarkastella liiketoiminnan palveluprosesseja ja -järjestelmiä kokonaisuutena. Sen avulla luomme kokonaisvaltaisia toimintoja, jotka ovat harmoniassa käyttäjien tarpeiden ja organisaation tavoitteiden kanssa.

Voitte hyödyntää palvelumuotoilua käyttäjien odotusten tunnistamiseen, nykyisten palvelujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen, uusien palvelujen innovoimiseen, sisäisten prosessien kehittämiseen tai muutoksen tueksi.

Tämä lähestymistapa auttaa meitä it-projekteissa rakentamaan hyvinvoivia palveluita, jotka eivät ole vain toimivia ja helppokäyttöisiä, vaan myös kytkeytyvät syvemmälle käyttäjien arvoihin ja toiveisiin. Palvelumuotoilijamme auttaa teitä saamaan merkityksellisiä, kestäviä ja saavutettavia palveluja.

Miten organisaationne voi hyötyä palvelumuotoilusta?

Palvelumuotoilu auttaa tunnistamaan pullonkaulat, tehottomuudet ja mahdollisuudet palveluprosessien optimointiin.

Käyttäjäymmärrys voi säästää merkittävästi resursseja, aikaa sekä kustannuksia.

Asetamme käyttäjät etusijalle ja osallistamme heidät suunnitteluprosessiin. Saatte arvokasta tietoa, jonka vuoksi ymmärrätte paremmin heidän monimuotoiset tarpeensa ja piilevät odotuksensa.

Palvelumuotoiluprosessi johtaa palveluihin, jotka todella vastaavat käyttäjien toiveita.

Parhaiden kokemusten kautta ihmislähtöinen palvelumuotoilu parantaa kilpailuetuanne ja vahvistaa käyttäjäuskollisuutta.

Voimme luoda palvelumuotoilun avulla paremmin käyttäjien tarpeita vastaavia ja intuitiivisia palveluja. Se parantaa käyttäjäkokemusta ja sidosryhmien tyytyväisyyttä.

Minimoimme riskit tekemällä objektiivisen määrittelytyön. Suunnittelemme eheän palvelukokonaisuuden liiketoimintanne tavoitteita unohtamatta.

Palvelumuotoilun avulla maksimoimme sijoitetun pääoman tuoton sekä palveluiden arvon. Lisäksi houkuttelette myös uusia käyttäjiä.

Kehitämme kokonaisuuden ketterästi ja käyttäjäkokemukset huomioiden vastaamaan markkinoiden tai organisaationne omiin muutoksiin.

Palvelumuotoilu kannustaa jatkuvaan käyttäjäpalautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen, joka mahdollistaa saumattoman palvelun parantamisen.

Palvelumuotoiluprosessi

1. Tutkimus ja empatia

Mitä aiheesta tiedetään? Otamme palvelunne käyttäjät aktiivisesti mukaan, jolloin saatte kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymisen. Inhimillisyys ja empatia teknologiapohjaisessa palvelukehityksessä voi parantaa merkittävästi vuorovaikutusta ja yhteyttä palvelun käyttäjien ja organisaation välillä. Tämä vaihe esimerkiksi haastatteluiden ja kyselyiden kautta auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään, millaista palvelua loppukäyttäjät oikeasti arvostavat.

2. Määrittely ja kartoitus

Mikä on nykytilanne? Varmistamalla oikean ongelman ja tunnistamalla kriittiset ongelmakohdat jo aikaisessa vaiheessa minimoimme riskejä. Aloitamme vanhan palvelun uudistamisen tutkimalla palvelun sen hetkisen tilanteen ja keräämällä tietoa sen kipupisteistä.

3. Ideointi ja ratkaisu

Yhteisen suunnittelun kautta luomme innovaatiota. Eri käyttäjäryhmien mukanaolo on onnistumisen edellytys, jotta saatte uudesta palvelusta aidosti käyttäjiä palvelevan. Tuomalla organisaationne eri asiantuntijat yhteen työpajatyöskentelyssä, murramme siiloja ja mahdollistamme eri näkemysten maksimaalisen hyödyntämisen. Haastamme olettamuksia, ideoimme vaihtoehtoja ja luomme nykyaikaisia ratkaisumalleja yhdessä sidosryhmien kanssa.

4. Prototyypit ja testaus

Jotta voimme testata, miten käyttäjät kokevat palvelun, teemme sen näkyväksi konkreettisen malliesimerkin avulla. Voimme nopeasti muuttaa suuntaa ja mahdollistaa toimivan tuotteen toimittamisen joutuisasti. Testaamme ja arvioimme tehdyt prototyypit aikaisessa vaiheessa oikeiden käyttäjien avulla. Kerättyihin palautteisiin perustuen voimme selvittää, mitkä ratkaisut toimivat oikeasti kokonaisuus huomioiden.

5. Tuotanto ja palvelun käyttöönotto

Kun varmistumme, että organisaationne on saamassa parhaalla mahdollisella tavalla tarpeet täyttävän, käyttäjäystävällisen sekä hyödyllisen palvelun, on palvelu valmis tuotantoon. On huomioitava, että palvelumuotoilu on ketterä prosessi, jolloin voimme muokata lähestymistapaa kerätyn tiedon perusteella.

Ympyrädiagrammi, joka kuvaa palveluomuotoilun eri vaiheita kuvauksineen. Jokainen osio edustaa eri vaihetta. 1. Tutkimus ja empatia: Mitä aiheesta tiedetään?, 2. Määrittely: Varmistetaan oikea ongelma, 3. Ideointi: Työpajatyöskentelyä, 4. Prototyypit: Iteratiivinen kehitys ja 5. Testaus: Oikeiden käyttäjien palauta. Osiot ovat yhteydessä toisiinsa nuolina ja ohjaavat katsojaa prosessin läpi

Esimerkkitapaus - uuden järjestelmän kehittäminen

Projektin alussa hyödynnämme palvelumuotoilun työkaluja ideoimaan ratkaisuja ja kuvaamaan kehitettävää kokonaisuutta ja sen eri osa-alueita. Tunnistamme käyttäjien tarpeet ja etsimme niihin ratkaisut.Palvelumuotoilutyön ja yrityksen kanssa käytävien keskustelujen pohjalta:


Palvelumuotoilu on tehokas tapa parantaa palvelujanne IT-projekteissa ja mahdollisuus tarjota palvelujen loppukäyttäjille lisäarvoa. Jos haluatte onnistua digitaalisen palvelun kehityshankkeessa palvelumuotoilun keinoin, palvelumuotoilijamme kertoo siitä lisää tässä Ite wikin haastattelussa.

Takkuaako organisaatiosi digitaalinen palvelu, vai onko aika ponnistaa kokonaan uusi järjestelmä?
Varaa ilmainen puolen tunnin juttutuokio tästä ja katsotaan yhdessä, miten voimme olla avuksi